ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1

Behoudens uitdrukkelijk tegengesteld beding of bewijs: wordt vermoed dat de koper kennis heeft gekregen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en er zich, zonder voorbehoud, mee akkoord verklaart ten laatste op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling. wordt vermoed dat de verkoper alle niet uitdrukkelijk aanvaarde algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper afwijst.

ARTIKEL 2

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk op al onze verkopen, leveringen, en om het even welke andere prestaties.

AANBOD EN DOCUMENTATIE ARTIKEL 3

Onze catalogi, technische studies, plannen, tekeningen, bestekken, aanbiedingen, tarieven en alle specificaties in het algemeen zijn enkel gegeven ten indicatieve titel. Dit alles blijft onze eigendom en kan, zonder schriftelijke toelating, nooit worden gebruikt, uitgevoerd of meegedeeld aan derden.

BEVESTIGING ARTIKEL 4

De verkoper is niet gebonden door zijn aanbiedingen, noch door de bestelling van de klant. Het contract zal enkel als volledig gesloten beschouwd worden na, en door middel van het verzenden van onze schriftelijke aanvaarding welke definitief de bestelling bevestigt. Verbintenissen aangegaan door onze agenten verbinden de firma slechts na en door een schriftelijke bevestiging.

LEVERING – UITVOERING ARTIKEL 5

De levering- en/of uitvoeringstermijnen zijn enkel gegeven ten indicatieve titel. Eventuele overschrijdingen van de opgegeven termijnen, om welke oorzaak ook, kunnen geen aanleiding geven tot schrapping van de bestelling door de klant, noch tot betaling van een schadevergoeding of een strafbeding.

ARTIKEL 6

Ingeval van overmacht (oorlog, opstand, staking, lock-out, epidemie, schaarste, bevoorradings- moeilijkheden….) behoudt de verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, wanneer de omstandigheden ertoe dwingen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te vernietigen, zonder dat deze opschorting of vernietiging aanleiding kan geven tot betaling van enige schadevergoeding.

ARTIKEL 7

Elke vertraging in de levering, te wijten aan de koper, machtigt de verkoper hetzij in het contract bepaalde termijn te verschuiven, hetzij de onbestelbare hoeveelheden te vernietigen, hetzij deze te factureren en ter beschikking te houden van de koper.

PRIJS – BETALING ARTIKEL 8

De vooropgestelde prijzen kunnen te allen tijde, na voorafgaande kennisgeving, gewijzigd worden, indien omstandigheden hiertoe noodzaken.

ARTIKEL 9

Behoudens uitdrukkelijk tegengesteld beding, zijn de facturen contant betaalbaar in onze kantoren te Wommelgem binnen de 10 dagen na factuurdatum. Iedere factuur, onbetaald op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een intrest van 12 % op jaarbasis op vanaf de factuurdatum tot aan de effectieve betaling. Het gebrek aan betaling van een factuur op haar vervaldag, laat ons toe om van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging alle lopende bestellingen op te schorten of zelfs te vernietigen. Daarenboven zal iedere op de vervaldag niet betaalde factuur van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % met een minimum van € 50. De wissels welke wij zouden trekken brengen geen novatie of afwijking aan bovenstaande clausules met zich mee. De niet-betaling van één factuur op haar vervaldag maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 10

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de koopprijs (ingeval van betaling per cheque of wisselbrief, tot hun goed einde). De verkoper heeft een retentierecht op de goederen van de koper die hij nog bezit, zelfs wanneer de openstaande schuld geen betrekking heeft op de in zijn bezit zijnde goederen.

ONTBINDING ARTIKEL 11

Ingeval de koper zijn verplichtingen niet naleeft of in geval van beslag, vereffening, concordaat of faillissement, kan de verkoper het contract zonder voorafgaande verwittiging als van rechtswege ontbonden beschouwen, de goederen op kosten en voor risico van de koper opeisen en de betaalde voorschotten als schadevergoeding behouden.

RISICO – OVERDRACHT ARTIKEL 12

De risico’s betreffende onze leveringen worden van rechtswege overgedragen op de klant zodra de goederen te zijner beschikking worden gesteld in onze magazijnen of werkplaatsen, zelfs indien het vervoer ten onze laste is. Indien de klant niet onmiddellijk de goederen komt afhalen, heeft de verkoper de mogelijkheid deze naar eigen goeddunken op om het even welke plaats onder te brengen op kosten en op risico van de koper. In elk geval, zelfs indien franco zending, reizen de goederen op kosten en voor risico van de klant die gehouden is de nodige richtlijnen te geven, de goederen bij aankomst na te kijken en in voorkomend geval de nodige formaliteiten te vervullen om zijn rechten te vrijwaren.

AANVAARDING – KLACHTEN ARTIKEL 13

De goederen worden geacht aanvaard te zijn in de lokalen van de verkoper. Elke klacht moet ons binnen de acht dagen vanaf de ontvangst van de goederen in onze lokalen schriftelijk bereiken, samen met eventuele bewijsstukken. Na deze termijn zal geen enkele klacht nog aanvaard worden. Anderzijds zal geen enkele klacht weerhouden worden nadat de goederen op welke manier ook door de koper gewijzigd, hersteld of bewerkt worden. In geval van niet-conformiteit van de geleverde en in behoorlijke vorm geweigerde goederen, heeft de verkoper het recht deze te vervangen of aan te passen zonder andere verplichtingen en zonder dat de koper de vernietiging van de bestelling, de teruggave van de reeds gestorte voorschotten of de betaling van een schadevergoeding zal kunnen eisen.

ARTIKEL 14

Elke terugzending van goederen zal slechts worden aangenomen na ons voorafgaand akkoord en wanneer de goederen op volgende wijze worden terugbezorgd: franco onze magazijnen; de goederen in hun eventuele oorspronkelijke verpakking; in staat om terug verkocht te worden; De terugzending dient te gebeuren met opgave van datum en nummer van de betreffende factuur.

BEVOEGDHEID ARTIKEL 15

Alle betwistingen van om het even welke aard die zouden kunnen ontstaan tussen de partijen zullen onderworpen worden aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen met dien verstande dat de verkoper het recht heeft hef geschil voor elke andere bevoegde rechtsmacht aanhangig te maken. In elk geval is alleen het Belgisch recht van toepassing.

VERZEND EN LEVERINGBELEID ARTIKEL 16

De gemiddelde leveringstermijn voor de Hachicook en toebehoren bedraagt circa 1 week tenzij uitputting van de voorraad. Dan bedraagt de levertermijn circa 4 werkweken. De verzending gebeurt per transporteur op een vooraf afgesproken datum. Al onze leveringen zijn af fabriek, vracht op factuur tenzij anders vermeld op de verkoopovereenkomst.